Професионална отговорност проектиране и строеж на конкретен обект