Част от нас

Лични данни

Член 20./1/ С изпращането на заявката за сключване на застраховка кандидатът за застраховане дава изричното си съгласие по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЛД, неговите лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и използвани от Застрахователя във връзка със сключването и изпълнението на застрахователния договор, както и за действия, предхождащи сключването на договора.

/2/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които първите са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Член 21./1/ Застрахованият е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.

/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;

2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;

/2/ Застрахователят не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Член 22. /1/ Всеки застрахован има право на достъп и поправка на своите лични данни.

/2/ Правото се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис, на адреса на Застрахователя, посочен по-долу.

Член 23. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел сключване на застраховка може да уведоми Застрахователя за това.

/2/ Лицето, което има основателни предположения, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Застрахователя да не извършва обработката им.

/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Застрахователя да изтрие тези данни от съответния регистър, като представи убедителни доказателства за противоречието на предоставените такива с действително положение, респ. използването на същите от трето лице. Застрахователят самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхната относимост към конкретния случай.

/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на Застрахователя, посочен по-долу.

Заяви онлайн