Част от нас

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ПОСРЕДНИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

Член 1. /1/ С тези Общи условия се определя реда, условията и сроковете за сключване на застрахователни договори от брокер, упълномощен от разстояние чрез използване на електронни средства;

/2/ Застрахователен договор за предоставяне на застрахователна услуга от разстояние е всеки договор сключен между застраховател и застрахован (включително с посредничеството на брокер) чрез използване на средства за комуникация от разстояние, при което от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват изключително средства за комуникация от разстояние;

/3/ За нуждите на настоящите Общи условия са в сила следните определения:
БРОКЕР е „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД, регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201300390, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Галичица“ №33Б ет.1 ап.3-6 , представляван от управителя И. Гологанов. ЗАСТРАХОВАН е физическото лице, което ползва застрахователното покритие по сключената застрахователна полица. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето (физическо или юридическо), което договаря условията на застраховката, сключва и подписва застрахователната полица и плаща определената застрахователна премия. ТРЕТО ПОЛЗВАЩО СЕ ЛИЦЕ е друго лице, посочено от Застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума. СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ е всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуга от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на застрахования и застрахователя. ТРАЕН НОСИТЕЛ е носител на информация, даващ възможност на потребителя да съхранява информацията, изпратена до него, който позволява лесното й използване за периода на действие на договора, както и да позволява лесното идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. флопи дискове, CD-ROM, DVD или
хард диск на компютъра на потребителя, на който да е съхранено електронното съобщение.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Член 1. „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД е застрахователен брокер, вписан във водения от Комисията за финансов надзор регистър, съгласно чл.30, ал.1, т.11 от Закона за Комисията за финансов надзор и има издадено Удостоверение №267-3Б/29-11-2010г. Вписан е в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201300390, седалището и адресът на управление е: гр. София, район Лозенец, ул. „Галичица“ №33Б ет.1 ап.3-6. Брокерът се представлява от управителя И. Гологанов. „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователното дружество, както и гласовете в общото събрание на съдружниците и дяловете от капитала на „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД не се притежават или контролират от застраховател. При предоставянето на услугите „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД няма договорно задължение да дава, извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не дава съветите си въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки.

Член 2. Договорът за застрахователно посредничество между застраховащия се и „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД се сключва чрез използване на сайт http://www.igmbrokers.bg/

Член 3. Със сключване на договора за застрахователно посредничество, потребителите упълномощават „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Член 4. Договорът за посредничество се сключва с изпращане на поръчка от потребителя за избраната застраховка. За сключването на договора с Брокера не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта и подаването на електронна поръчка.

Член 5. Договорът за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние се счита за сключен от страна на брокера с изпращане на съобщението до потребителя за приемане на поръчката.

Член 6. Договорът се сключва за всяка заявка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да сключи от името на потребителя застрахователен договор и да го предостави, в едно с всички приложения.

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ

Член 7. Застрахователният договор се сключва неприсъствено от двете страни, чрез размяна на информация за условията на застраховката и искане за сключване на застраховка между застрахователя, Брокера и клиента, посредством средства за комуникация от разстояние.

Член 8. Видовете застраховки, които се предлагат чрез посредничеството на Брокера са изброени на сайта http://www.igmbrokers.bg/

Член 9. Сключването на застрахователния договор става по инициатива на потребителя, чрез влизане в менюто на някоя от предлаганите застраховки.

Член 10. Потребителят предоставя информацията, необходима за сключване на вида застраховка, който е избрал и въз основа на нея, Брокерът му предоставя оферта. Офертата не обвързва потребителя по никакъв начин.

Член 11. В случай, че потребителят желае сключване на застрахователен договор по така предоставена му оферта, потвърждава поръчката.

Член 12. С потвърждаването от страна на потребителя за сключване на застрахователен договор, той декларира, че:
– е получил и е съгласен с настоящите общи условия;
– е получил цялата преддоговорна информация, необходима за сключване на застрахователни договори съгласно Кодекса за застраховане.

Член 13. При съмнение по отношение на достоверността на предоставената от потребителя информация, Брокерът има право да откаже сключване на застраховка. За отказа си брокера информира потребителя чрез съобщение до електронната поща на потребителя.

Член 14. /1/ След потвърждаването, на потребителя се дава възможност да избере начин на плащане: в брой на куриер, при доставка на полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания ePay.bg или чрез банкова карта.
/2/ При избор на ePay.bg, условията за плащане през системата и цялата необходима информация се намира на www.ePay.bg.

Член 15./1/ При заплащане на застрахователната премия или съответната вноска от нея чрез дебитна или кредитна карта, издадена на името на застраховащия, подпис върху застрахователната полица на застраховащия не се изисква, а договорът за застраховка се счита сключен, от момента в който се получи потвърждение за сключен застрахователен договор на посочен е-mail.

Член 16./2/ По отношение на Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора.

Член 17./3/ При сключване от разстояние на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите чрез страница http://www.igmbrokers.bg/ , Брокерът е длъжен, в срок до три работни дни, да предостави на застраховащия застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от него, придружена от знак по чл. 487 от КЗ и сертификат „Зелена карта“.

Член 18. При искане от страна на застрахования, застрахователят е длъжен да предостави на застрахования цялата информация по застраховката на хартиен или друг траен носител.

ОТКАЗ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

Члeн 19./1/ Застрахованият има право едностранно да прекрати застрахователния договор в срок до 30 дни от датата на получаване на сертификата за сключена застраховка, като отправи до Застрахователя едностранно писмено съобщение.

/2/ В случай на едностранно прекратяване на договора от застрахования, застрахователят връща платената застрахователна премия или първата вноска от нея в срок до 30 дни от датата на получаване на писменото съобщение по ал.1, ако междувременно не е настъпило застрахователно събитие и застраховката не е влязла в сила, като удържа осъществените административни разходи.

/3/ Застрахованият няма право на едностранно прекратяване на застрахователен договор, който е със срок по-малък от един месец, както и в случаите когато договорът е сключен по изричното искане на застрахования.

/4/ При сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, за да упражни правото си на отказ по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, потребителят, е длъжен да върне на Брокера, получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака по чл.

ЛИЧНИ ДАННИ

Член 20./1/ С изпращането на заявката за сключване на застраховка кандидатът за застраховане дава изричното си съгласие по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЛД, неговите лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и използвани от Застрахователя във връзка със сключването и изпълнението на застрахователния договор, както и за действия, предхождащи сключването на договора.

/2/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които първите са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Член 21./1/ Застрахованият е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.

/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;

2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;

/2/ Застрахователят не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Член 22. /1/ Всеки застрахован има право на достъп и поправка на своите лични данни.

/2/ Правото се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис, на адреса на Застрахователя, посочен по-долу.

Член 23. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел сключване на застраховка може да уведоми Застрахователя за това.

/2/ Лицето, което има основателни предположения, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Застрахователя да не извършва обработката им.

/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Застрахователя да изтрие тези данни от съответния регистър, като представи убедителни доказателства за противоречието на предоставените такива с действително положение, респ. използването на същите от трето лице. Застрахователят самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхната относимост към конкретния случай.

/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на Застрахователя, посочен по-долу.

ЖАЛБИ

Член 24. /1/ Жалби срещу действия на Брокера могат да се подават на адрес: гр. София, район Лозенец, ул.“Галичица“ №33Б ет.1 ап.3-6 и на е-mail office@igmbrokers.bg

/2/ Срокът за разглеждане на жалбите е 30 дни от постъпването.

/3/ Жалби срещу действия на Брокера могат да се подават и пред:
– Заместник председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София, ул. Будапеща № 16, email delovodstvo@fsc.bg;
– Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А., email adr.ins@kzp.bg.

Член 25. За неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и по тях е приложимо българското право. Споровете между страните се уреждат чрез преговори, а когато не се постигне споразумение – от компетентния съд.

Заяви онлайн